2017


DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU ZA OKRES  OD   01.01.2017 DO  30.09.2017

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.

Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2017 przewiduje 6.262 kontrole drogowe na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 751 kontroli na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 95 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 7.108 kontroli.

W okresie od stycznia do wrzeŚnia 2017 inspektorzy Inspektoratu w Opolu przeprowadzili łącznie 5.798 kontroli, co stanowi 81,57% planu na rok 2017.             

W ramach wszystkich kontroli wykonano 5.288 kontroli drogowych oraz 70 kontroli w przedsiębiorstwach wydając ogółem 587 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1.071.800,- złotych.

W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o ruchu drogowym – zważono 440 pojazdów. W wyniku ważenia pojazdów wydano 74 decyzje administracyjne na łączną kwotę 382.000,- zł.

Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 2.410 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 701.240,- zł.

Ponadto, skierowano do sądu 96 wniosków o ukaranie kierowców oraz osób zarządzających. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 44.600,- zł.

Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 306 dowodów rejestracyjnych.

W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.

Reasumując, do dnia 30 września 2017 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 2.199.640,00 zł. Na przedstawioną kwotę składały się kary:

z tytułu ustawy o transporcie drogowym                                      1.071.800,- zł
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                  382.000,- zł
w drodze nałożenia mandatu karnego                                              701.240,- zł
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu         44.600,- zł