2018


DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU

ZA OKRES  OD   01.01.2018 DO  31.03.2018

 

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.
Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2018 przewiduje 5933 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 712 kontroli na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 73 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 6718 kontroli.
W okresie od stycznia do marca 2018 inspektorzy Inspektoratu w Opolu przeprowadzili łącznie 1837 kontroli, co stanowi 26,95% planu na rok 2018.
W ramach wszystkich kontroli wykonano 1711 kontroli drogowych oraz 48 kontroli w przedsiębiorstwach wydając ogółem 207 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 359.900,- złotych.
W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o ruchu drogowym – zważono 78 pojazdów. W wyniku ważenia pojazdów wydano 1 decyzję administracyjną na kwotę 15.000,- zł.
Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 592 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 163.250,- zł.
Ponadto, skierowano do sądu 17 wniosków o ukaranie kierowców oraz osób zarządzających. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 3.300,- zł.
Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 83 dowody rejestracyjne.
W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.
Reasumując, do dnia 31 marca 2018 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 541.450,- zł. Na przedstawioną kwotę składały się kary:
z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR 359.900,- zł
z tytułu ustawy o ruchu drogowym 15.000,- zł
w drodze nałożenia mandatu karnego 163.250,- zł
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu 3.300,- zł