Kierunki działania Inspekcji


KIERUNKI DZIAŁANIA INSPEKCJI

Kierunki działaniaDziałalność Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzona była zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz 1371 ze zm.), a także w oparciu o inne akty prawne przewidujące kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego jak również w oparciu o rozporządzenia i umowy międzynarodowe.

Inspektorat obejmuje swym działaniem teren województwa opolskiego, a jego siedziba znajduje się w Opolu, przy ulicy Wrocławskiej 170.

W skład Inspektoratu wchodzą Oddziały Terenowe w Byczynie, Kędzierzynie-Koźlu oraz w Prudniku, a ich główne kierunki działania to:

1. Byczyna – kontrola dopuszczalnej masy i wymiarów pojazdów ciężarowych, obejmuje swym działaniem tereny powiatów: namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego,

2. Kędzierzyn-Koźle – kontrola krajowego i międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych, obejmuje swym działaniem tereny powiatów: kędzierzyńsko- kozielskiego, strzeleckiego i krapkowickiego,

3. Prudnik –kontrola przewozów transgranicznych, obejmuje swym działaniem tereny powiatów: prudnickiego, nyskiego i głubczyckiego.

Inspekcja dysponuje sześcioma pojazdami służbowymi, w tym pięcioma oznakowanymi.

I. Podstawowe aspekty działalności WITD w Opolu

1. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków pracy kierujących pojazdami poprzez kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, kontrolę stanu technicznego pojazdów.

2. Regulacja sektora transportowego poprzez kontrole przestrzegania warunków transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz 1371 ze zm.),

3. Wspomaganie realizacji polityki fiskalnej państwa poprzez:

– kontrole spełniania obowiązku uiszczania opłat za przejazd po drogach krajowych,

– kontrole rodzaju paliwa w zbiornikach pojazdów mechanicznych.

4. Wpływ na poprawę stanu dróg i ochronę środowiska poprzez:

– kontrole masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów,

– kontrole stanu technicznego pojazdów,

– kontrole zawartości spalin,

– kontrole przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów,

– kontrole przewozu żywych zwierząt.

5. Ochrona polskiego rynku transportowego poprzez:

– kontrole uprawnień do wykonywania działalności transportowej,

– kontrole dokumentów wymaganych umowami z innymi państwami,

– ujawnianie niedozwolonych przewozów kabotażowych.

6. Tworzenie pozytywnego wizerunku ITD poprzez:

– współpracę z innymi organami kontrolnymi,

– współpracę z organizacjami zrzeszającymi przewoźników,

– podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników,

– współpracę z mediami.