W dniu 4 lipca br. na terenie powiatu prudnickiego inspektorzy z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili wzmożone działania kontrolne autobusów wykonujących przewozy na liniach regularnych pod kątem zadymienia spalin. Inspektorzy ITD mierzyli współczynnik przenikalności światła przez spaliny, który świadczy o nadmiernym zanieczyszczaniu powietrza. Dla silników z turbodoładowaniem współczynnik ten wynosi 3,0, a bez doładowania – 2,5. Natomiast pojazdy wyprodukowane po 30 czerwca 2008 roku nie mogą przekroczyć wartości 1,5. Po dokonaniu badań dymomierzem, inspektorzy ujawnili przekroczenie dopuszczalnych norm zadymienia spalin, co skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz wyeliminowaniem pojazdu z ruchu. Jednocześnie wobec osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom.