2018


DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU  ZA OKRES  OD   01.01.2018 DO  30.06.2018

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.
Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2018 przewiduje 5.933 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 712 kontroli na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 73 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 6.718 kontroli.
W okresie od stycznia do czerwca 2018 inspektorzy Inspektoratu w Opolu przeprowadzili łącznie 4.181 kontroli, co stanowi 62,23% planu na rok 2018.
W ramach wszystkich kontroli wykonano 3.701 kontroli drogowych oraz 57 kontroli w przedsiębiorstwach wydając ogółem 405 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 724.950,- złotych.
W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o ruchu drogowym – zważono 423 pojazdy. W wyniku ważenia pojazdów wydano 21 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 103.000,- zł.
Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 1.398 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 429.120,- zł.
Ponadto, skierowano do sądu 39 wniosków o ukaranie kierowców oraz osób zarządzających. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 13.200,- zł.
Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 209 dowodów rejestracyjnych.
W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.
Reasumując, do dnia 30 czerwca 2018 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 1.270.270,- zł.

Na przedstawioną kwotę składały się kary:
z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR 724.950,- zł
z tytułu ustawy o ruchu drogowym 103.000,- zł
w drodze nałożenia mandatu karnego 429.120,- zł
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu 13.200,- zł