2018


DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU  ZA OKRES  OD 01.01.2018 DO 30.09.2018

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.
Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2018 przewiduje 5.933 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 712 kontroli na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 73 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 6.718 kontroli.
W okresie od stycznia do września 2018 inspektorzy Inspektoratu w Opolu przeprowadzili łącznie 5.057 kontroli, co stanowi 75,27 % planu na rok 2018.
W ramach wszystkich kontroli wykonano 4.521 kontroli drogowych oraz 60 kontroli w przedsiębiorstwach wydając ogółem 606 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1.136.250,- złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o ruchu drogowym – zważono 470  pojazdy. W wyniku ważenia pojazdów wydano 58 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 205.000,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 1.896 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 686.700,- zł. Ponadto, skierowano do sądu 59 wniosków o ukaranie kierowców oraz osób zarządzających. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 27.800,- zł.  Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 283 dowodów rejestracyjnych.
W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.
Reasumując, do dnia 30 września 2018 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 2.055.750,- zł.

Na przedstawioną kwotę składały się kary:
z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR                             1.136.250,- zł
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                             205.000,- zł
w drodze nałożenia mandatu karnego                                                       686.700,- zł
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu          27.800,- zł