2019


DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników. Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2019 przewiduje 5.933 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 115 kontrole w przedsiębiorstwach – łącznie 6.645 kontroli. W okresie od stycznia do czerwca 2019 inspektorzy Inspektoratu w Opolu przeprowadzili łącznie 4222 kontrole, co stanowi 63,54% planu na rok 2019. W ramach wszystkich kontroli wykonano 4 144 kontrole drogowe oraz 78 kontroli w przedsiębiorstwach, wydając ogółem 507 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1 270 500,- złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o prawo ruchu drogowym – zważono 440 pojazdów. W wyniku ważenia pojazdów wydano 13 decyzji administracyjnych na kwotę 32 500,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 1519 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 299 230,- zł. Ponadto, skierowano do sądu 13 wniosków o ukaranie kierowców i osób zarządzających.
W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 24.100,- zł. Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 210 dowody rejestracyjne. W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.
Reasumując, do dnia 30 czerwca 2019 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 1 593 830,-zł.
Na przedstawioną kwotę składały się kary:
z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR 1 238 000,- zł,
z tytułu ustawy o ruchu drogowym 32 500,- zł,
w drodze nałożenia mandatu karnego 299 230,- zł,
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu 24.100,- zł,