2020


DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU  ZA OKRES  OD 01.01.2020 DO 30.06.2020

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio  z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.  Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2020 przewiduje 6 048 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz 118 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 6 166 kontroli. W okresie od stycznia do końca czerwca 2020 r. inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili łącznie 2839 kontroli, co stanowi 46,04% planu na rok 2020. W ramach wszystkich kontroli wykonano 2775 kontroli drogowych oraz 64 kontrole  w przedsiębiorstwach, wydając ogółem 330 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 944 400,- złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o prawo ruchu drogowym – zważono 102 pojazdy. W wyniku ważenia pojazdów wydano 21 decyzji administracyjnych na kwotę 133 500,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne, inspektorzy nałożyli 676 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania przewozu drogowego na łączną kwotę 193 720,- zł. Ponadto skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie kierowców.

W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd prawomocnie nałożył kary grzywny na łączną kwotę 1300,- zł. Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów, zatrzymano  133 dowody rejestracyjne. W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy, jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów. Inspektorzy tut. Inspektoratu realizowali także szczególne zadania kontrolne, polegające na dozorze przejść granicznych RP z Republiką Czeską, zamkniętych z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2, nie realizując w tym okresie konwencjonalnych kontroli drogowych.

Reasumując, do dnia 30 czerwca 2020 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach prowadzonych przez tutejszy Inspektorat nałożono administracyjne kary pieniężne, mandaty karne oraz kary grzywny w łącznej wysokości 1 138 420,-zł. 

Na przedstawioną kwotę składały się kary:

z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR                              810 900,- zł,
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                      133 500,- zł,
w drodze nałożenia mandatu karnego      
                                          192 720,- zł,
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu         1300,-  zł
,