2020


DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU  ZA OKRES  OD 01.01.2020 DO 31.03.2020

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio  z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.  Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2020 przewiduje 6 048 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz 118 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 6 166 kontroli. W okresie od stycznia do końca marca 2020 r. inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili łącznie 1464 kontrole, co stanowi 24,20% planu na rok 2020. W ramach wszystkich kontroli wykonano 1432 kontroli drogowych oraz 32 kontrole  w przedsiębiorstwach, wydając ogółem 245 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 513 150,- złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o prawo ruchu drogowym – zważono 102 pojazdy. W wyniku ważenia pojazdów wydano 10 decyzji administracyjnych na kwotę 53 500,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 322 mandaty karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania przewozu drogowego na łączną kwotę 68 750,- zł. Ponadto skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie kierowców i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie.

W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd prawomocnie nałożył kary grzywny na łączną kwotę 800,- zł. Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów, zatrzymano  53 dowody rejestracyjne. W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów. Inspektorzy tut. Inspektoratu realizowali także szczególne zadania kontrolne, polegające na dozorze przejść granicznych RP z Republiką Czeską, zamkniętych z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Reasumując, do dnia 31 marca 2020 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach prowadzonych przez tutejszy Inspektorat nałożono administracyjne kary pieniężne, mandaty karne oraz kary grzywny w łącznej wysokości 582 700,-zł. 

Na przedstawioną kwotę składały się kary:

z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR                              459 650,- zł,
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                      53 500,- zł,
w drodze nałożenia mandatu karnego                                                68 750,- zł,
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu            800,- zł,