Kierunki działania Inspekcji


KIERUNKI DZIAŁANIA INSPEKCJI

Inspektorat obejmuje swym działaniem teren województwa opolskiego, a jego siedziba znajduje się w Opolu, przy ulicy Wrocławskiej 170. W skład Inspektoratu wchodzą Oddziały Wydziału inspekcji w Byczynie oraz w Kędzierzynie-Koźlu,   a ich główne kierunki działania to:
1. Byczyna – kontrola dopuszczalnej masy i wymiarów pojazdów ciężarowych,
2. Kędzierzyn-Koźle – kontrola krajowego i międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych.                                                                                                                                                                                                                                     W dyspozycji Inspekcji jest 13 pojazdów służbowych, w tym 9 oznakowanych.
 

Podstawowe aspekty działalności WITD w Opolu

1. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków pracy kierujących pojazdami poprzez kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, kontrolę stanu technicznego pojazdów.
2. Regulacja sektora transportowego poprzez kontrole przestrzegania warunków transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.58 ze zm.),
3. Wspomaganie realizacji polityki fiskalnej państwa poprzez:
– kontrole spełniania obowiązku uiszczania opłat za przejazd po drogach krajowych,
– kontrole rodzaju paliwa w zbiornikach pojazdów mechanicznych.
4. Wpływ na poprawę stanu dróg i ochronę środowiska poprzez:
– kontrole masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów,
– kontrole stanu technicznego pojazdów,
– kontrole zawartości spalin,
– kontrole przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów,
– kontrole przewozu żywych zwierząt.
5. Ochrona polskiego rynku transportowego poprzez:
– kontrole uprawnień do wykonywania działalności transportowej,
– kontrole dokumentów wymaganych umowami z innymi państwami,
– ujawnianie niedozwolonych przewozów kabotażowych.
6. Tworzenie pozytywnego wizerunku ITD poprzez:
– współpracę z innymi organami kontrolnymi,
– współpracę z organizacjami zrzeszającymi przewoźników,
– podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników,
– współpracę z mediami.