Czas pracy kierowców


Czas Pracy

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. Urz. UE.L 2006 Nr 102).


Dzienny czas prowadzenia pojazdu:
Łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku (art. 4 lit. k rozporządzenia nr 561/2006)

 • nie może przekroczyć 9 godzin (art. 6 akapit 1 rozporządzenia nr 561/2006)
 • może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu (art. 6 akapit 2 rozporządzenia nr 561/2006).

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu:

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia (art. 4 lit. l rozporządzenia nr 561/2006)


 • nie może przekroczyć 56 godzin (art. 6 ust. 2
  rozporządzenia nr 561/2006)
 • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch
  kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin
  (art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 561/2006).

Obowiązkowa przerwa po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu:

Przerwa oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku (art. 4 lit. d rozporządzenia nr 561/2006)

 • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i
  pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa
  trwająca co najmniej 45 minut, chyba że kierowca
  rozpoczyna okres odpoczynku (art. 7 akapit 1
  rozporządzenia nr 561/2006)

alternatywnie:


 • kierowca może wykorzystać przerwę długości co
  najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa
  długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w
  taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami
  akapitu pierwszego (art. 7 akapit 2 rozporządzenia nr
  561/2006)

Odpoczynek dzienny:

 • Dzienny okres odpoczynku oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje “regularny dzienny okres
  odpoczynku” lub “skrócony dzienny okres odpoczynku” (art. 4 lit. g rozporządzenia 561/2006).
 • W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi
  wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku (art. 8 ust. 2 akapit 1 rozporządzenia nr 561/2006).
 • Dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku
  (art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 561/2006).

Regularny dzienny odpoczynek oznacza:

 • nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin

alternatywnie:

 • można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin (art. 4 lit. g tiret 1 rozporządzenia nr 561/2006).

Skrócony dzienny odpoczynek oznacza:

 • nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin (art. 4 lit. g tiret 2 rozporządzenia nr 561/2006)

Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku (art. 8 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 561/2006).
Kierowca może mieć najwyżej 3 skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami
odpoczynku (art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 561/2006)

Tygodniowy okres odpoczynku:

Tygodniowy okres odpoczynku oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje “regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub “skrócony tygodniowy okres odpoczynku” (art. 4 lit. h rozporządzenia nr 561/2006).
Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku (art. 8 ust. 6 akapit 2 rozporządzenia nr 561/2006).
Regularny tygodniowy okres odpoczynku to:

 • tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 45 godzin (art. 4 lit. h tiret 1 rozporządzenia nr 561/2006)

Skrócony tygodniowy okres odpoczynku to:

 • odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin

Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku wykorzystuje się łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 9 godzin (art. 4 lit .h tiret 2 i art. 8 ust.6 akapit 1 tiret 2 rozporządzenia nr 561/2006).

Załoga kilkuosobowa:

w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa (art. 4 lit. o rozporządzenia nr 561/2006)


 • w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego  dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin (art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 561/2006).

PORADNIK – CZAS PRACY KIEROWCÓW

Poradnik dostępny w wersji PDF – kliknij tu w celu otwarcia lub pobrania pliku